Terms and conditions

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN AMSTERDAM-POSTCARDS.COM 1.
Algemeen
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (“Algemene Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Amsterdam-postcards.com producten levert
en/of werkzaamheden verricht.
2. Definities 2.1 In deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter
gebruikt:
(A) Amsterdam-postcards.com, statutair en feitelijk gevestigd te Almere;
(B) Koper: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Amsterdam-postcards.com een Overeenkomst heeft gesloten;
(C) Offerte: het schriftelijke of elektronische document met de beschrijving van de doorAmsterdam-postcards.com te leveren Producten en/of Diensten en waarop deze
Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn;
(D) Overeenkomst: de Offerte met deze Algemene Verkoopvoorwaarden;
(E) Producten: de in de Offerte beschreven en door Amsterdam-postcards.com te leveren zaken;
(F) Diensten: de in de Offerte beschreven en door Amsterdam-postcards.com uit te voeren werkzaamheden;
(G) Gebrek: het aantoonbaar en reproduceerbaar niet voldoen van een Product of Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde specificaties van dat Product of die Dienst;
3. Offerte en Overeenkomst
3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding van de order van de Koper door Amsterdam-postcards.com, schriftelijke of elektronische
aanvaarding van de Offerte van Amsterdam-postcards.com door de Koper, dan wel door feitelijke aanvang van de uitvoering van de levering van de Producten of Diensten door
Amsterdam-postcards.com op verzoek van Koper.
3.2 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en bepalingen uit de Offerte, prevaleren de bepalingen uit de Offerte.
3.3 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Algemene Verkoopvoorwaarden en bepalingen uit andere schriftelijke overeenkomsten tussen partijen, prevaleren de
bepalingen uit andere schriftelijke overeenkomsten.
3.4 Alle Offertes van Amsterdam-postcards.com zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, tenzij in de Offerte anders is bepaald.
3.5 Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze tussen partijen schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
4. Prijzen, vergoedingen en betaling
4.1 De Koper is de vergoedingen en prijzen verschuldigd zoals gespecificeerd in de Offerte. Alle vergoedingen en prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verpakkings- en
vervoerkosten, tenzij anders overeengekomen tussen Amsterdam-postcards.com en de Koper.
4.2 Kostenstijgingen van materialen en grondstoffen, lonen en prijsverhogingen van toeleveranciers, na het uitgeven van de Offerte danwel na drie maanden na het tot stand
komen van de Overeenkomst, worden aan de Koper doorberekend.4.3
Amsterdam-postcards.com is gerechtigd prijzen, inclusief de overeengekomen prijzen, te wijzigen. De Koper zal hiervan voorafgaand schriftelijk of elektronisch in kennis
worden gesteld.
4.4 Eenmalige vergoedingen worden direct na de levering van de Producten of Diensten door Amsterdam-postcards.com gefactureerd. De overige vergoedingen worden
maandelijks achteraf op basis van nacalculatie door Amsterdam-postcards.com gefactureerd.
4.5 Alle werkzaamheden van Amsterdam-postcards.com worden tijdens kantooruren uitgevoerd, zijnde maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, met uitzondering van
roostervrije dagen en algemeen in Nederland erkende feestdagen.
5. Betaling
5.1 Indien de Koper de facturen niet binnen een termijn van zeven (7) dagen na factuurdatum voldoet, tenzij anders overeengekomen, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist in verzuim, in welk geval Amsterdam-postcards.com gerechtigd is haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht krachtens artikel
7.4 van de Algemene Verkoopvoorwaarden de Overeenkomst te ontbinden.
5.2 Vanaf de datum waarop de Koper in verzuim is, is de Koper over het door hem verschuldigde bedrag vertragingsrente ten bedrage van de wettelijke handelsrente in de zin
van artikel 6:119a BW vermeerderd met 1% per maand en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Hierbij zal een gedeelte van een maand als een maand gelden.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Amsterdam-postcards.com behoudt zich de eigendom voor van geleverde Producten totdat de Koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op basis
waarvan de Producten werden geleverd, alsmede de kosten van bijkomende diensten en/of vorderingen van Amsterdam-postcards.com in verband met tekortkomingen van de
Koper in de nakoming van de Overeenkomst, volledig heeft voldaan.
7. Duur en beëindiging 7.1 De duur van de Overeenkomst is vastgelegd in de Offerte en vangt aan op het moment van
totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij in de Offerte anders is bepaald.
7.2 Indien in de Offerte geen tijdsduur is bepaald, geldt de Overeenkomst in geval van levering van Diensten en/of Producten voor de duur van de levering van de Producten en/
of levering van Diensten.
7.3 Amsterdam-postcards.com is gerechtigd de Overeenkomst op enig moment tussentijds op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.
7.4 Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde
van de Overeenkomst voor zover dit tekortschieten de ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, dient eerst een schriftelijke aanmaning te worden verzonden
waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
7.5 Beide partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij in staat van faillissement komt te verkeren, in staat van
surséance geraakt, in het geval de onderneming van de andere partij geliquideerd wordt (anders dan ten behoeve van een reorganisatie), of in het geval de andere partij haar
activiteiten staakt.
7.6 Indien een leverancier van Amsterdam-postcards.com een overeenkomst met Amsterdam-postcards.com beëindigt, niet nakomt of opschort, is Amsterdam-postcards.com
gerechtigd de door deze leverancier geleverde producten of diensten, te vervangen door een gelijkwaardig(e) product of dienst, dan wel, indien vervanging commercieel gezien
niet haalbaar is, de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
7.7 In geval van ontbinding van de Overeenkomst ontstaat er geen ongedaanmakingsverplichting voor zover het reeds betaalde of in rekening gebrachte prestaties van
Amsterdam-postcards.com betreft.
8. Uitvoering van een Overeenkomst 8.1 Amsterdam-postcards.com zal zich inspannen de Producten en/of Diensten conform de overeengekomen specificaties en
binnen de in de Offerte aangegeven planning te leveren.
8.2 Meer- of minderlevering ten opzichte van het overeengekomen aantal Producten is toegestaan, mits de meer- of minderlevering minder van 10% van het overeengekomen
aantal Producten bedraagt. Meer of minderlevering wordt door Amsterdam-postcards.com in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
8.3 De Koper is verantwoordelijk voor eventuele verzekering van de te leveren Producten en de kosten die met de verzekering van de te leveren Producten gemoeid zijn komen
voor rekening van de Koper.
8.4 Alle door Amsterdam-postcards.com genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan
Amsterdam-postcards.com bekend waren. Overschrijding van een termijn brengt Amsterdam-postcards.com niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen
Amsterdam-postcards.com en de Koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Amsterdam-postcards.com is bovendien gerechtigd in gedeelten te leveren.
8.5 Indien de Koper niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft Amsterdam-postcards.com het recht de levering van de Producten en/of Diensten op te schorten, nadat
Amsterdam-postcards.com dit aan de Koper heeft meegedeeld en de Koper in de gelegenheid heeft gesteld de medewerking alsnog te verlenen. Amsterdam-postcards.com is
gerechtigd de in dit verband gemaakte kosten aan de Koper in rekening te brengen tegen de dan geldende tarieven van Amsterdam-postcards.com.
8.6 De Koper is gehouden de Producten en Diensten na aflevering op hun kwaliteit te controleren en eventuele Gebreken aan de Producten en Diensten onder vermelding van
de aard daarvan gedurende een periode van zes (6) werkdagen na aflevering van de Producten en Diensten aan Amsterdam-postcards.com te melden. Mocht de Koper niet
binnen de gestelde termijn voldoende onderbouwd en gespecificeerd hebben aangegeven dat de Producten en/of Diensten Gebreken vertonen, dan gelden de Producten en/of
Diensten als te zijn geaccepteerd.
8.7 Kleine Gebreken, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt afwijking in kleur, vorm, gewicht of aantal, die de verkoop niet in de weg staan, zullen geen reden zijn voor
onthouding van acceptatie. Kleine Gebreken geven bovendien geen recht op korting, schadevergoeding of ontbinding. Indien de Producten en/of Diensten Gebreken vertonen die
aan Amsterdam-postcards.com toe te rekenen zijn, zal Amsterdam-postcards.com zich inspannen de door de Koper gemelde Gebreken naar beste vermogen te verhelpen. De
Koper zal Amsterdam-postcards.com hiervoor een redelijke termijn geven.
8.8 Indien de Gebreken aan de Producten en/of Diensten toe te rekenen zijn aan Amsterdam-postcards.com en deze Gebreken niet verholpen kunnen worden, is Amsterdampostcards.
com gerechtigd naar keuze (i) op kosten van Amsterdam-postcards.com de Producten en/of Diensten met Gebreken door conforme Producten en/of Diensten te
vervangen of (ii) de Overeenkomst in kwestie te ontbinden en de Koper voor de koopsom te crediteren terwijl de Koper de Producten binnen tien (10) dagen na ontbinding van de
Overeenkomst aan Amsterdam-postcards.com retourneert zonder dat de Koper gerechtigd is tot enige schadevergoeding of compensatie.
8.9 Het is de Koper niet toegestaan Producten retour te zenden zonder voorafgaande toestemming van Amsterdam-postcards.com. Indien Producten zonder voorafgaande
toestemming van Amsterdam-postcards.com worden geretourneerd, dan komen alle kosten die aan de retourzending verbonden zijn voor rekening van de Koper en is
Amsterdam-postcards.com vrij de goederen voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan of zelf ter beschikking te houden. Retournering van Producten zonder
voorafgaande toestemming van Amsterdam-postcards.com ontheft de Koper op geen enkele wijze van zijn betalingsverplichtingen. Retourzendingen die het gevolg zijn van
foutieve bestellingen door de Koper worden, nadat Amsterdam-postcards.com hiervoor haar toestemming heeft verleend, gecrediteerd onder inhouding van 10% van de waarde
van de Producten met een minimum van EUR 25,00 per geval.
9. Aansprakelijkheidsbeperking
9.1 De aansprakelijkheid van Amsterdam-postcards.com is beperkt tot maximaal de vergoedingen die door de Koper aan Amsterdam-postcards.com zijn betaald uit hoofde van
de Overeenkomst of, in geval van een duurovereenkomst, de vergoedingen die door de Koper aan Amsterdam-postcards.com zijn betaald in de periode van vier (4) maanden
voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid van Amsterdam-postcards.com is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de
verzekering uit te keren bedrag.
9.2 In geen geval is Amsterdam-postcards.com aansprakelijk voor zaaks- en bedrijfsschade waaronder maar daartoe niet beperkt winstderving, verlies van omzet, verlies van
klanten, verlies voortkomend uit onderbreking of staking van de bedrijfsvoering, ongeacht of deze door Amsterdam-postcards.com of haar ondergeschikten of anderen die zij bij
de uitvoering van haar verplichtingen inschakelt, is veroorzaakt.
9.3 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Amsterdam-postcards.com.
9.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, dient een vordering tot schadevergoeding binnen 6 maanden na het moment waarop de Koper bekend werd of
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade schriftelijk te worden ingesteld.
10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht kan Amsterdam-postcards.com het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst opschorten, zonder dat Amsterdampostcards.
com in dat geval tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Amsterdam-postcards.com heeft bij overmacht het recht op een redelijk uitstel bij het
nakomen van zijn verplichtingen onder de voorwaarde dat zij de Koper volledig informeert over de overmachtsituatie en alles in het werk stelt om de periode waarin de overmacht
bestaat zoveel mogelijk te bekorten.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid buiten de wil van Amsterdam-postcards.com die het voldoen aan de verplichtingen belemmert of onmogelijk maakt,
waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen bij Amsterdam-postcards.com of haar leveranciers,
transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, stormen, aardbevingen en andere natuurrampen, niet of niet tijdige levering van goederen door
leveranciers van Amsterdam-postcards.com, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid en andere
omstandigheden die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonterecht of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Amsterdam-postcards.com tegengeworpen kunnen
worden.
10.3 Als de overmachtsituatie blijft bestaan gedurende een periode van 90 aaneengesloten dagen, hebben partijen het recht de Overeenkomst, geheel, dan wel afhankelijk
van de overmachtsituatie gedeeltelijk, te ontbinden.
11. Intellectuele Eigendomsrechten 11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de onder de Overeenkomst geleverde Diensten of
Producten berusten bij Amsterdam-postcards.com of haar licentiegevers en worden niet aan de Koper overgedragen.
11.2 Amsterdam-postcards.com zal de Koper vrijwaren in geval derden de Koper aanspreken op basis van een (vermeende) inbreuk door Amsterdam-postcards.com op
intellectuele eigendomsrechten van die derde, op voorwaarde dat (i) de Koper Amsterdam-postcards.com onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de aanspraak, en (ii)
Amsterdam-postcards.com de regie zal voeren bij de verdediging tegen de aanspraak.
12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 12.1
Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en eventuele daaruit voortvloeiende of samenhangende
geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting in eerste aanleg worden voorgelegd aan bevoegde rechter in
het arrondissement Utrecht.
12.3 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de verplichting van partijen zich maximaal in te spannen om geschillen, zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.
13. Overige bepalingen 13.1 Amsterdam-postcards.com wijst de algemene voorwaarden van de Koper nadrukkelijk van de hand en verklaart haar
algemene voorwaarden van toepassing.
13.2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen door Amsterdam-postcards.com worden gewijzigd of worden aangevuld. Wijzigingen en aanvullingen zullen schriftelijk of
elektronisch aan de Koper bekend worden gemaakt. Indien de Koper de wijziging of aanvulling in de Algemene Verkoopvoorwaarden niet accepteert, zal hij dit binnen zeven (7)
werkdagen na ontvangst van de betreffende bekendmaking schriftelijk of elektronisch aan Amsterdam-postcards.com mededelen, waarna Amsterdam-postcards.com de
bestaande Overeenkomst beëindigt. Indien de Koper niet een zodanige mededeling (van niet-acceptatie) binnen zeven (7) werkdagen aan Amsterdam-postcards.com doet, wordt
de wijziging of aanvulling geacht te zijn geaccepteerd en zal ook ten aanzien van de reeds bestaande Overeenkomst tussen Amsterdam-postcards.com en Koper van toepassing
zijn.
13.3 Voor zover enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
13.4 Amsterdam-postcards.com is gerechtigd bij het uitvoeren van haar verplichtingen uit de Overeenkomst derden in te schakelen. Amsterdam-postcards.comAmsterdampostcards.
com is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst over te dragen aan een derde aan welke overdracht de Koper bij voorbaat haar medewerking
verleent en instemt.